Nota de informare

Informatii privind compania de asigurari

SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.

Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 1A, cladirea A, etaj 4, unitatea 4A si 4B, Bucuresti, sector 1,

Tel. +40 31 224 86 00, Fax +40 31 224 86 88,

E-mail: contact@signal-iduna.ro;

Societate autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Nr. inregistrare Registrul Asiguratorilor RA – 059

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/8893/2007, CIF 21697068, Cod operator date personale: 5844,

Identificator unic la nivel european: ROONRC.J40/8893/2007, Capital social: 26.721.810 RON

Cod LEI: 529900YST7L2SWPDWA12

Informatii privind intermediarul

In situatia in care polita este intermediata, va informam cu privire la faptul ca intermediarul actioneaza in baza contractului incheiat cu SIGNAL IDUNA Asigurari S.A., pe clase de asigurari pentru care compania de asigurari a fost autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si pentru care asiguratorul a acordat drept de distributie a politelor de asigurare.

Natura remuneratiei

Pentru activitatea de distributie, SIGNAL IDUNA Asigurari S.A. acorda o remuneratie sub forma unui comision de intermediere, aplicat primelor de asigurare brute incasate, pentru distributia prin intermediari sau salariu in cazul distributiei directe.

Conflictul de interese

SIGNAL IDUNA Asigurari nu se afla in vreun conflict de interese cu intermediarii in asigurari. Actionarii SIGNAL IDUNA Asigurari S.A. sunt:

 -          SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, strada Gara Herastrau nr. 2, etajul 4, Sectiunea 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub inregistrare numarul J40 / 5098/2008, 

 -          SIGNAL IDUNA BIZTOSITO Zrt., persoana juridica maghiara, cu sediul in Budapesta, 1123, Alkotas utca 50, inregistrata la Registrul Curtii Metropolitane cu numarul de inregistrare Cg. 01-10-042159).

Procedurile de solutionare a eventualelor litigii

Orice dispute, neintelegeri, controverse cu privire la polita de asigurare sau intre asigurator, intermediar si asigurat vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. Orice petitii adresate SIGNAL IDUNA Asigurari de catre asigurat in legatura cu executarea contractului de asigurare vor trebui formulate in scris, sub semnatura autorului, cu indicarea obiectului reclamatiei, a motivelor acesteia, a eventualelor mijloace de proba, a domiciliului si a datelor de identificare ale autorului (CNP, numar si serie act de identitate, numerele tuturor politelor de asigurare  la care se refera reclamatia) si vor fi depuse /transmise:

 -  prin e-mail la adresa petitiamea@signal-iduna.ro

-  pe site-ul asiguratorului www.signal-iduna.ro/asigurarigenerale –  la rubrica Petitii si Sugestii,  cu conditia completarii tuturor campurilor obligatorii din cadrul formularului

 -  personal de catre asigurat sau o persoana imputernicita la Registratura SIGNAL IDUNA Asigurari

 -  prin fax la numarul +40 31 224 86 88

 -   prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul SIGNAL IDUNA Asigurari: Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 1A, cladirea A, etaj 4, unitatea 4A si 4B.

SIGNAL IDUNA Asigurari prin Comitetul de analiza si solutionare a petitiilor, va analiza petitia, daca considera necesar va putea invita autorul la sediul sau pentru sustinerea petitiei sau va putea solicita acestuia prezentarea de explicatii si / sau documente si ii va comunica raspunsul sau in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea petitiei, prin email/fax/scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Procedura amiabila nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a se adresa autoritatii de supraveghere si reglementare in domeniul asigurarilor (Autoritatea de Supraveghere Financiara), autoritatilor competente in domeniul protectiei consumatorului si/sau instantelor judecatoresti competente din Romania. Totodata, persoanele asigurate au dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor, potrivit dispozitiilor O.G. nr. 38/2015 si a Regulamentului nr. 4/2016 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si la conditiile de accesare a procedurilor de solutionare a litigiilor, cu conditia sa faca dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct. Solutionarea alternativa a litigiilor se efectueaza de Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) in domeniul financiar nebancar, ce functioneaza exclusiv in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Pentru solutionarea alternativa a litigiilor asiguratii trebuie sa-si exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Deducerile fiscale prevazute de legislatie

In conformitate cu prevederile Legii Codului fiscal din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu primele de asigurare din categoria asigurarilor generale incheiate de catre persoanele fizice nu sunt deductibile fiscal, iar sumele incasate din asigurari reprezentand despagubiri nu constituie venituri impozabile.

Prevederile sus mentionate isi pot inceta aplicabilitatea in orice moment in timpul executarii contractului de asigurare ca urmare a modificarii, abrogarii unor reglementari chiar de nivel inferior care sa le circumstantieze aplicabilitatea.

Legea aplicabila contractului de asigurare

Legea nr. 237/2015 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a legii 287/2009 privind Codul Civil din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreaga legislatie aplicabila in Romania.

Fondul de garantare

In conformitate cu legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a asiguratilor, SIGNAL IDUNA Asigurari comunica asiguratilor existenta Fondului de Garantare, fond destinat protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, in cazul in care o societate de asigurare este declarata in stare de insolvabilitate si nu mai este in masura sa isi indeplineasca angajamentele asumate prin contractele de asigurare incheiate. Fondul se constituie prin contributia tuturor societatilor de asigurare si este administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.