Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Rolul prezentei informări este de a explica modul și scopul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate.

Vă rugăm să citiți această informare cu atenție.

Operatorul de date

 SIGNAL IDUNA Asigurări S.A. cu sediul în Clădirea Equilibrium, Strada Gara Herăstrău, Numărul 2, Etajul 6 Cod poștal 020334, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8893/2007, număr  de înmatriculare în Registrul Asigurătorilor RA – 059, înregistrată în Registrul Operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 5844 în scopul activității de asigurare, cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată.

Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (cum ar fi pe hârtie sau în fișiere electronice).

 Datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în scopuri necesare activității de asigurare, atât în faza precontractuală (emiterea ofertei de asigurare), cât și după încheierea contractului de asigurare pe parcursul derulării acestuia, inclusiv pentru comunicări referitoare la posibilitatea reînnoirii polițelor de asigurare.

În mod specific, scopurile prelucrării necesare activității de asigurare au în vedere: verificarea identității dumneavoastră, evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări cu privire la ce tipuri de produse de asigurare se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră; oferirea, încheierea și executarea contractului de asigurare; înștiințări privind expirarea contractelor de asigurare încheiate și posibilitatea reînnoirii polițelor de asigurare; calcularea primelor de asigurare, precum și stabilirea condițiilor de asigurare; administrarea contractului de asigurare; analiza portofoliului de clienți; administrarea dosarelor de daună și plata indemnizațiilor ca urmare a producerii riscurilor asigurate; procesarea plăților primei de asigurare, precum și a oricăror altor costuri aferente produselor de asigurare; soluționarea și administrarea petițiilor, precum și îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile din perspectiva activității de asigurare desfășurate de către SIGNAL IDUNA.

În același context, SIGNAL IDUNA prelucrează datele dumneavoastră în vederea realizării unui interes legitim, precum: îmbunătățirea și dezvoltarea produselor de asigurare SIGNAL IDUNA; securitatea și conservarea patrimoniului; prevenirea și depistarea fraudelor în materie de asigurări prin consultarea unor baze de date centralizate, colectarea de informații cu privire la împrejurările în care a avut loc riscul asigurat; obținerea de consultanță juridică și soluționarea litigiilor; efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice; gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, organizarea internă în cadrul grupului de societăți SIGNAL IDUNA, fără ca datele dumneavoastră să fie transferate în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European.

SIGNAL IDUNA colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare, date de contact, date privind ocupația, date privind bunurile deținute care fac obiectul poliței de asigurare, date privind starea de sănătate, obținute pe baza documentelor medicale, doar în cazuri limitate în care nu putem disocia producerea riscului asigurat de starea de sănătate a persoanelor asigurate, voce sau imagine pentru cazurile în care sunați la call-center sau ne vizitați sediul, în caz de suspiciune de fraudă, date privind istoricul incidentelor care au legătură cu riscul asigurat, date privind utilizarea paginilor de internet SIGNAL IDUNA și informații asemănătoare colectate prin mijloace automatizate.

Colectarea datelor dumneavoastră

SIGNAL IDUNA colectează date cu caracter personal (a) în mod direct de la dumneavoastră sau (b) prin intermediari ai produselor noastre de asigurare, precum brokeri de asigurare, agenți de asigurare subordonați în cadrul activității de bancassurance și agenți de asigurare, (c) prin ambele modalități de la contractantul asigurării.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

Legat de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

-          dreptul de a avea acces la datele personale;

-          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;

-          dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment doar pentru situația în care prelucrarea datelor are la bază consimțământul dumneavoastră;

-          dreptul de restricționare a prelucrării;

-          dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter, în conformitate cu reglementările în vigoare;

-          dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (în România aceasta este disponibilă la www.dataprotection.ro);

-          dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către SIGNAL IDUNA pentru ștergerea evidențelor datelor personale;

-          dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;

-          dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Vă rugăm să aveți în vedere că exercitarea drepturilor dumneavoastră poate fi limitată în cazul incidenței anumitor obligații legale.

În calitate de asigurator, atunci când emitem oferte de produse de asigurare precum și atunci când instrumentăm daunele, prelucrăm datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automată. Aveți dreptul de a primi informații relevante cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării deciziei, precum și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii în ceea ce vă privește.

Categoriilor de destinatari către care pot fi transmise datele dumneavoastră

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de destinatari:

-          intermediari, bănci, reasiguratori, auditori, alte companii din cadrul Grupului SIGNAL IDUNA

-          furnizori care asigura servicii operaționale pentru SIGNAL IDUNA, precum servicii de constatare și /sau regularizare a daunelor, asistență specifică produselor de asigurare, asistență juridică și recuperare creanțe, curierat, telecomunicații, IT, plăți, arhivare, servicii de investigații

-          autorități relevante de reglementare conform legii.

Transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

Păstrarea datelor personale

Dacă ați încheiat o poliță de asigurare la SIGNAL IDUNA, conform legii, vom păstra datele dumneavoastră timp de 10 ani de la data expirării termenului în care părțile își pot exercita drepturile și obligațiile izvorâte din contract.

Dacă ați solicitat o ofertă de asigurare și nu ați încheiat o poliță de asigurare cu SIGNAL IDUNA, vom șterge datele dumneavoastră în termen de 1 an de la data expirării termenului de valabilitate a acesteia. Păstrarea suplimentară poate fi realizată doar pentru cazurile impuse de legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a terorismului.

Securitatea datelor cu caracter personal

SIGNAL IDUNA va depune toate diligențele pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul companiei prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, copierii, modificării sau divulgării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care SIGNAL IDUNA prelucrează date cu caracter personal, ne puteți contacta la:

-          prin e-mail la adresa protectiadatelor@signal-iduna.ro

-          personal la registratura SIGNAL IDUNA Asigurări

-          prin fax la numărul +40 31 224 86 88

-          prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul SIGNAL IDUNA Asigurări: Clădirea Equilibrium, Strada Gara Herăstrău, Numărul 2, Etajul 6 Cod poștal 020334, Sector 2, București, România.

Pentru mai multe detalii cu privire la modalitatea în care SIGNAL IDUNA prelucrează date cu caracter personal, inclusiv pentru a vizualiza politica noastră  de prelucrare a datelor cu caracter personal, aveți posibilitatea de a accesa pagina noastră de internet dedicată protecției datelor cu caracter personal www.signal-iduna.ro/asigurarigenerale.